Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen,
adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de
rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers
gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als
bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld
in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;
2.4 de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen
en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk
drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden
aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet
verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In
dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool
melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les
gemaakt.
3.5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt voor 50% volledig in rekening gebracht..
3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de
cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen
3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken
over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen
hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde
instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de
cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de
cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de
rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen
bedrag voor de praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve
van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.
De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij
gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien
deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen
vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag
worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minmaal 15% van het verschuldigde
bedrag.
4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle
verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te
ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht
tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele
betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is
verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets
5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag
contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te
worden voldaan.
5.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de
verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is
opgegeven.
5.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het
theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. praktijkexamen
6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij
verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle
daaruit voortvloeiende kosten.
6.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de
afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening
brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te
stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst
7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist
het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand
in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van
deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit
geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde
instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht
gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.
7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist
deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden
deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te
vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug
betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en
administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
7.3. De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de
rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die
(les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de
rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover
de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam
gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring
De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen
tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of
aanrijding plaatsvindt;
- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor
daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse
aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse
te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist
deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling
11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige
verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de
rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2. De bemiddeling wordt verleend door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden. ARAG Legal
Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op
te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
11.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat
het geschil is ontstaan.
11.4. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door
de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de
rijschool.

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden